ඕවලාකාර මුහුණකට හොඳින් ගැලපෙන හිසකෙස් විලාසිතා 10ක්

බට ඇත්තේ ඕවලාකාර හැඩයේ මුහුණක්ද? ඕවලාකාර හැඩයක් ඇති මුහුණකට අමුතුවෙන් හිස කෙස් විලාසිතා පිලිබඳ සිතා මහන්සි වෙන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ බොහෝ හිසකෙස් විලාසිතා එවන් හැඩයේ මුහුණකට හොඳින් ගැලපෙන නිසායි. මේ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ ඕවලාකාර මුහුණක හැඩය සහ අඟපසඟ හොඳින් ඉස්මතු වී පෙනෙන ආකාරයේ හිසකෙස් විලාසිතා කිහිපයක්.

fb-like-beg1 2 3 4 5 6 7

old red brass
old red brass

9 10


SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY