උදරය අඩු කරගැනීමට කළ හැකි ව්‍යායාම 19ක්

උදරය ඉදිරියට නෙරා ඒම කියන්නේ අද කාලේ  හැමෝටම  තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. සමහරු මේකට  විසඳුමක් විදිහට ආහාර පාලනය ඇතුළු නොයෙකුත් ක්‍රම අනුගමනය කරනවා. ඇත්තටම බඩ අඩුකරන්න ඕන නම් අකමැත්තෙන්  හරි ව්‍යායාම  කරන්නත් වෙනවා. වැඩි  කතාවට  යන්නේ  නැතුව  අපි  බලමු  බඩ අඩුකරගන්න කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම මොනවද කියලා.

fb-like-beg


01.

02.03.04.05.06.07.08.
09.10.11.
12.
13.
14.15.16.17.18. 19. 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY